Expedia Group | 2016–Present

 

SoFi | 2015–2016

 

Tallie | 2013–2015

 

Lifestyle